ร้านกุศลกำลังสาม เป็นร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ทั้งสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้และสินค้าที่ใช้แล้วแต่ยังคงสภาพดี เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้าสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนปัญญาประทีป โรงเรียนระดับมัธยม (ประจำสหศึกษา) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิปัญญาประทีปซึ่งมุ่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่นำพุทธปัญญามาเป็นหลักในการทำการศึกษา บ่มเพาะชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและสร้างคนที่มีคุณธรรมแก่สังคม